Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος www.olinascollection.com

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο ιστότοπος www.olinascollection.com είναι το ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα για την πώληση βρεφικών προϊόντων (ρούχα και αξεσουάρ) μέσω του Διαδικτύου (εφεξής το ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος) που δημιουργήθηκε και λειτουργεί από την εταιρεία με την επωνυμία OLINA’S COLLECTION, με έδρα στον Γέρακα, Μιαούλη 17, 153 44 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 157683797, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ηλεκτρονική διεύθυνση info@olinascollection.com, τηλεφωνική γραμμή ηλεκτρονικού καταστήματος: 211 0134798, (εφεξής για λόγους συντομίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ).

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις θα ισχύουν για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα olinascollection.com που βρίσκεται στη διεύθυνση www.olinascollection.com. Οποιοσδήποτε χρήστης εισέρχεται και εμπορεύεται ή χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής «επισκέπτης» ή/και «χρήστης» ή «πελάτης» ανάλογα με το αν περιορίζεται στην επίσκεψη μόνο στο κατάστημα ή τοποθετεί και παραγγέλνει και πουλά προϊόντα ) θεωρείται ότι έχει συμφωνήσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους που ορίζονται στο παρόν, χωρίς εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει υπεύθυνα να απέχει από την επίσκεψη, χρήση της ιστοσελίδας καθώς και από οποιαδήποτε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, όποτε το κρίνει απαραίτητο, και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω των σελίδων του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

Πληροφορίες που παρέχονται & Προϊόντα
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται για την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ως προς την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και τις συναλλαγές που παρέχονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν κατά λάθος/παρά λάθος κατά την κοινή εμπειρία και δικαιούται να τις διορθώσει όποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Τον περιορισμό της ευθύνης
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υποχρεούται να αποζημιώσει για οποιαδήποτε ζημία ή ζημία προκύψει από ακύρωση παραγγελιών, μη εκτέλεση ή καθυστέρηση εκτέλεσής τους για οποιονδήποτε λόγο. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει βάσει των παρατηρούμενων στοιχείων για τη διαθεσιμότητα ή μη του ενδιαφερόμενου πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες για τη μη -διαθεσιμότητα οπότε δεν φέρει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις) των προϊόντων που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας «όπως ακριβώς έχουν». Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται ή ποινικά για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αρνητική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαιρετικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντων κερδών, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.) που μπορεί να επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτου για λόγους που σχετίζονται με τη λειτουργία ή μη ή/και χρήση του ιστότοπου ή/και αδυναμία παροχής των προϊόντων ή/και πληροφοριών που διαθέτει ή/και τυχόν μη εξουσιοδοτημένες παρεμβάσεις τρίτων στο προϊόντα ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Μεταφορά κινδύνου

Στις συμβάσεις στις οποίες ο προμηθευτής παραδίδει τα αγαθά στον καταναλωτή, ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μεταβιβάζεται στον καταναλωτή όταν αυτός ή τρίτο μέρος που ορίζεται από τον καταναλωτή και διαφορετικό από τον μεταφορέα έχει αποκτήσει φυσική κατοχή των αγαθών. Ωστόσο, ο κίνδυνος μεταφέρεται στον καταναλωτή κατά την παράδοση στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει λάβει εντολή από τον καταναλωτή να μεταφέρει τα εμπορεύματα και αυτή η επιλογή δεν έχει προσφερθεί από τον προμηθευτή, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του καταναλωτή έναντι. ο μεταφορέας.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων σημάτων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λπ. αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων για τα οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια

για τις δικές της αποκλειστικές ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται η αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση αυτό το περιεχόμενο ή η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο με την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οποιουδήποτε άλλου κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά που αναφέρονται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα olinascollection.co

m ή τα προϊόντα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων αντίστοιχα, προστατεύονται από τους σχετικούς εμπορικούς νόμους. σήματα. Η χρήση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Ευθύνη χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ορίζει ο νόμος και με βάση τους κανόνες καλής πίστης και επιχειρηματικής δεοντολογίας. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα olinascollection.com για: 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή email ή με άλλο τρόπο μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιονδήποτε λόγο, που προκαλεί παράνομη παραβίαση και ζημιά στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή παραβιάζει την εμπιστευτικότητα ή εμπιστευτικότητα των πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου. 3. ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή email ή με άλλο τρόπο μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν το δικαίωμα να μεταδώσουν σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις ισχύουσες συμβάσεις (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες, περιουσιακά στοιχεία και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος της εργασίας που καλύπτεται από, ή καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας). , δημοσίευση, αποστολή email ή με άλλο τρόπο μετάδοση οποιουδήποτε υλικού που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για να διακόπτουν, να βλάπτουν, να καταστρέφουν ή να εξοπλίζουν οποιοδήποτε λογισμικό ή υλικό υπολογιστή, 6. εσκεμμένη ή ακούσια παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή κανονισμών ; 7. παρενόχληση τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο. 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Περιορισμένη άδεια

Το Olinascollection.com, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν και όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, σας παραχωρεί ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτού του ιστότοπου και του περιεχομένου του. Αυτή η άδεια δεν συνιστά μεταβίβαση τίτλου στον Ιστότοπο και τα στοιχεία του και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τον ιστότοπο και τα στοιχεία του με οποιονδήποτε τρόπο ή να τα αναπαράγετε ή να τα παρουσιάσετε δημόσια, ή να διανείμετε ή να χρησιμοποιήσετε με άλλο τρόπο τον ιστότοπο και στοιχεία του για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν επιτρέπεται διαφορετικά από το παρόν.

Σύνδεσμοι στο www.olinascollection.com

Οι σύνδεσμοι που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγούν τον χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστότοπους τρίτων παρόχων, εταιρειών κ.λπ. Αυτοί οι σχετικοί ιστότοποι δεν ελέγχονται της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τα περιεχόμενα οποιουδήποτε τέτοιου ιστότοπου ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιέχεται σε σχετικό ιστότοπο, ή τυχόν αλλαγές ή ενημερώσεις σε τέτοιους ιστότοπους. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για διαδικτυακές εκπομπές ή για οποιαδήποτε μορφή μετάδοσης που λαμβάνεται από οποιονδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν σημαίνει ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγκρίνει

ή αποδέχομαι το περιεχόμενό τους.

Συνεργαζόμενες εταιρείες με το www.olinascollection.com

Τα προϊόντα της Εταιρείας ενδέχεται στο μέλλον να πωληθούν από άλλες συνεργαζόμενες εταιρείες και ιστοσελίδες, όπου θα μπορείτε να συνδυάσετε αυτά τα προϊόντα με τα άλλα προϊόντα του olinascollection.com και να τα παραλάβετε μαζί για μείωση του κόστους αποστολής. Μπορείτε επίσης να παραλάβετε από οποιοδήποτε σημείο eshop υποδεικνύουμε με μηδενικό κόστος αποστολής ανεξαρτήτως του ποσού της παραγγελίας.

Μυστικότητα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Η ιστοσελίδα www.olinascollection.com είναι απλή και φιλική προς το χρήστη και έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε χρήστη. Προκειμένου να επιτύχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση για εσάς, είναι σημαντικό εσείς, ο πελάτης μας, να κατανοήσετε ότι πρέπει να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και οι οποίες φυλάσσονται από εμάς. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 2016/679), κάθε ειδικότερη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για συγκεκριμένους τομείς, την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως καθώς και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006, όπως ισχύει) και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Η εταιρεία έχει προσαρμοστεί στο πλαίσιο GDPR.

Αυτή η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι συνημμένοι Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης αυτού του ιστότοπου περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από το olinascollection.com, τη χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς και τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης αυτού του ιστότοπου. Αυτή η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας παρέχετε κατά τις παραγγελίες σας σε αυτόν τον ιστότοπο.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που σας προσδιορίζουν άμεσα ή έμμεσα. Έμμεσα σημαίνει σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, όπως το όνομά σας, η ταχυδρομική διεύθυνση, η διεύθυνση email και ο αριθμός τηλεφώνου σας ή ένα μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής